අපව සම්බන්ධ කරගන්න

අපගේ වැඩපිළිවෙළ සම්බන්ධව ඔබට ඇති ඕනෑම ගැටළුවක් අපගේ කණ්ඩායම වෙතට යොමුකළ හැකි අතර අපගේ සමාජ මාධ්‍ය ගිණුම් හරහාද ඔබට අප සමඟ සම්බන්ධ විය හැක.

ව්ට්සැප් ඔස්සේ ඇමතීමට

+94 775566614

(Noob Alliance සහය)

ඊ-මේල් ඔස්සේ සම්බන්ද වීමට
support@nooballiance.lk

Contact us form (#8)

අධ්‍යක්ෂකවරුන්

navod Bopitiya

Indunil Withanage

Janith Rajapaksha

Prageeth Savinda

ශ්‍රී ලාංකීය ESPORTS වෙත ඔබේ සහයෝගය ලබාදෙන්න